اخبار

بازدید سران قوا و شخصیتهای برجسته از مجموعه فرش شفقی تبریز

بازدید سران قوا و شخصیتهای برجسته از مجموعه فرش شفقی تبریز

چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست چکیده‌ها، خلاصه‌ای اختیاری از نوشته شماست