دسته:
نام طراح

نام طرح

بافت

جفت

اندازه

طول

عرض

تعداد رج

تعداد گره

رنگ حاشیه

رنگ متن

جنس چله

گلیم بافت

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

گل مهر علیا