دسته:

دست آفریده ی فرش شفقی تبریز
طرح شکوه طبیعت -GLORY OF NATURE

نام طرح

اندازه

نام طراح

تعداد رج

مصالح

جنس چله

گلیم بافت

تعداد گره

رنگ متن

کلاس

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

زرع و نیم شکوه طبیعت