دسته:
جفت

نام طراح

اندازه

بافت

جنس چله

رنگ حاشیه

رنگ متن

کلاس

گلیم بافت

مصالح

تعداد رج

تعداد گره

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

سالاری