دسته:

قطعه ای از بهشت

نام طراح

اندازه

بافت

تعداد رج

جنس چله

رنگ حاشیه

رنگ متن

کلاس

گلیم بافت

مصالح

تعداد گره

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

سالاری