دسته:
جفت

نام طراح

بافت

اندازه

تعداد رج

جنس چله

رنگ حاشیه

رنگ متن

کلاس

گلیم بافت

مصالح

تعداد گره

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

علیا