دسته:
نام طراح

اندازه

بافت

تعداد رج

جنس چله

رنگ متن

کلاس

گلیم بافت

مصالح

تعداد گره

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

خطیبی