برداشتی از سبک زندگی سنتی اسپانیا

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

صحنه ای از زندگی اسپانیایی

Translate »