دسته:

یادگاری از تاریخ پرشکوه ایران

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

جام زرین