اندازه

بافت

تعداد رج

جنس چله

کلاس

مصالح

تعداد گره

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

آیت الکرسی