پاینده باد جان ایران ما

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

ایران عزیز