دسته:
اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

طول

عرض

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

گل و میوه عرضی