متبرک به نام پروردگار بی همتا

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

الله نورالسماوات و الارض