دسته:

اثر فاخر استاد فرشچیان بافته شده توسط فرش شفقی تبریز

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

نیاز نوازش بیضی بزرگ