نمایی زیبا از خیابان شانزه لیزه قدیم

اندازه

بافت

تعداد رج

تعداد گره

جنس چله

طول

عرض

کلاس

مصالح

نفر ساعت

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

شانزه لیزه