اجرای استاد افتخاری دررونمایی كتاب – فرش شفقی تبریز

Translate »